054-7363744 [email protected]
קרן אנרגיה החלה לשלב רשויות מקומיות בישראל בפעילות של Clima, תוכנית אירופאית שנועדה לסייע לרשויות מקומיות באגן הים התיכון להתמודד עם הסיכונים שנובעים ממשבר האקלים על ידי שורה של צעדים: התייעלות אנרגטית,  ייצור חשמל מאנרגיה מתחדש ועוד.

 בזכות פעילותה רבת השנים בתחום ההתייעלות האנרגטית התמנתה קרן אנרגיה כזכיינית של התוכנית האירופית בארץ והחלה בהפצת המידע על אודות התוכנית בקרב הרשויות המקומיות.

דילוג לתוכן